Sprzedawca oświadcza, że zgodnie z art. 37 ust.1 i ust 2. i ust. 3 z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, jest zobowiązany do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych

Zużyty sprzęt można nieodpłatnie dostarczyć do siedziby firmy Sprzedawcy. Elektroodpady utylizujemy z firmą FHU BOWI Andrzej Bajor działającą na podstawie decyzji wydanej przez UM w Częstochowie. Siedziba firmy ul. Ogrodowa 64a, Częstochowa. 

Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że takiego produktu nie można wyrzucać wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem LedCenter.pl