LedCenter
 |  Sklep Online  |  Twój Koszyk  |  Rejestracja  |  Regulamin Sklepu  |  Filmy  |  Pytania i Odpowiedzi  |  O Firmie  |  Kontakt  | 
Regulamin Sklepu

UWAGA URLOP!

W terminie 23.07.2018 - 3.08.2018 zespó? sklepu LedCenter przebywa na urlopie. Wszelkie zapytania i zamówienia b?d? realizowane od 6.08.2018.

Za utrudnienia  przepraszamy.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEDCENTER

Niniejszy Regulamin okre?la zasady zawierania umów sprzeda?y za po?rednictwem sklepu internetowego,  pod adresem www.ledcenter.pl sk?adania zamówie? na produkty dost?pne w sklepie internetowym LEDCENTER.PL oraz okre?la zasady wykonywania tych umów, prawa i obowi?zki sklepu LEDCENTER.PL i uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odst?pienia od umowy oraz zasady sk?adania i rozpatrywania reklamacji.


I. Definicje
U?yte w Regulaminie poj?cia oznaczaj?:
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie b?d?c? osob? prawn?, której przepisy szczególne przyznaj? zdolno?? prawn?, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy Regulamin ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn? w ramach sklepu internetowego LEDCENTER.PL
 Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dost?pny pod adresem www.ledcenter.pl  za po?rednictwem którego Klient mo?e w szczególno?ci sk?ada? Zamówienia;
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
Umowa sprzeda?y – umowa sprzeda?y Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomi?dzy w?a?cicielem sklepu a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 Umowa zawarta poza lokalem przedsi?biorstwa - umow? z konsumentem zawart?:
a) przy jednoczesnej fizycznej obecno?ci stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsi?biorstwa danego przedsi?biorcy,
b) w wyniku przyj?cia oferty z?o?onej przez konsumenta w okoliczno?ciach, o których mowa w lit. a,
c) w lokalu przedsi?biorstwa danego przedsi?biorcy lub za pomoc? ?rodków porozumiewania si? na odleg?o?? bezpo?rednio po tym, jak nawi?zano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsi?biorstwa danego przedsi?biorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecno?ci stron,
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
Ustawa o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 Zamówienie– o?wiadczenie woli Klienta, zmierzaj?ce bezpo?rednio do zawarcia Umowy sprzeda?y, okre?laj?ce w szczególno?ci rodzaj i liczb? Towaru.

II. Informacje  ogólne
1. W?a?cicielem sklepu LEDCENTER.PL jest firma:
Korporacja "Viktoria" LTD Sp. z o.o z siedzib? w 42-217 Cz?stochowa, al. Naj?wi?tszej Maryi Panny 67 lok. 4, NIP 5731664332, REGON 150252219.
E-mail:  sklep@ledcenter.pl
Firma uzyska?a wpis do Rejestru Przedsi?biorców przez S?D REJONOWY W CZ?STOCHOWIE, XVII WYDZIA? GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
S?DOWEGO dnia 21.06.2004 r. pod nr KRS 0000210046.
2.  Adres do korespondencji:
Korporacja Viktoria LTD Sp. z o.o.
Al. NMP 67/4
42-217 Cz?stochowa
e-mail: sklep@ledcenter.pl
3. Klient mo?e porozumiewa? si? ze sklepem LEDCENTER.PL za pomoc? maila: sklep@ledcenter.pl, b?d? telefonicznie nr tel. 34 324-01-53.
4.  Sklep LEDCENTER.PL przestrzega kodeksu dobrych praktyk, o których mowa jest w ustawie z  dnia 23 sierpnia 2007 r.o przeciwdzia?aniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2014 r. poz 827 ze zm.);
5. Warunkiem korzystania z us?ug sklepu LEDCENTER.PL jest zapoznanie si? z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Sk?adaj?c zamówienie Klient akceptuje tre?? Regulaminu.


III. TOWARY
Wszystkie towary oferowane w sklepie LEDCENTER.PL s? fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zosta?y wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

IV. CENY
Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.ledcenter.pl, s? podawane w polskich z?otych (PLN), s? cenami brutto (tj. zawieraj? wszelkie sk?adniki jak c?a i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzgl?dniaj? rabat przy p?atno?ci gotówk? lub przelewem. Cen? wi???c? dla stron jest cena po której klient zamówi? towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawieraj? kosztu dostawy, który zale?y od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy p?atno?? nie jest realizowana gotówk? lub przelewem rabat za t? form? p?atno?ci jest kompensowany przez op?at? za p?atno??.

V. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW
1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym LEDCENTER.PL wystawiane s? paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do tre?ci przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i us?ug (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054)   oraz rozporz?dzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us?ug, do których nie maj? zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i us?ug (Dz.U. Nr 68 poz. 360 ze zm.), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowi?zkowym elementem tre?ci faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wy??cznie podpisany przez Sprzedawc? orygina? faktury. Nale?y przy tym mie? na uwadze, ?e w przypadku, gdy kupuj?cy b?d?cy osob? fizyczn? sk?ada zamówienie lub dokonuje zakupu przy u?yciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotycz?cych dzia?alno?ci gospodarczej prowadzonej przez tego kupuj?cego, domniemywa? si? b?dzie, i? zakup jest przez niego dokonywany w zwi?zku z tak? dzia?alno?ci? i faktura wystawiona b?dzie na tego kupuj?cego jako przedsi?biorc?.
2. Zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesy?ania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udost?pniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012 poz. 1528 ), Kupuj?cy akceptuje wystawianie i przesy?anie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego u?ytkownika na stronie www.ledcenter.pl. Za moment otrzymania faktury przez Kupuj?cego uznaje si? moment otwarcia korespondencji elektronicznej z za??czon? faktur? (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).

VI. PROCEDURA SK?ADANIA I REALIZCJI ZAMÓWIE?
1. Zamówienie w sklepie internetowym LEDCENTER.PL mo?na sk?ada? za pomoc? funkcji dodania produktu do koszyka oraz nast?pnie poprzez przycisk "Zamówienie z obowi?zkiem zap?aty”.
2. By mo?na by?o poprawnie przeprowadzi? procedur? zamówienia, konieczne b?dzie za?o?enie konta u?ytkownika, dzi?ki któremu mo?na tak?e obserwowa? status realizacji zamówienia.

3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawid?owe wype?nienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniej?cym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym b?dzie mo?na potwierdzi? z?o?enie zamówienia.
 
VII. MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDA?Y
 W przypadku potwierdzenia  przez sklep internetowy LEDCENTER.PL przyj?cia zamówienia Klienta do realizacji w procesie zamówienia, zgodnie z regulacjami wskazanymi w pkt VI Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzeda?y na odleg?o?? pomi?dzy LEDCENTER.PL a Klientem.

VIII. WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TRE?CI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM
 Zgodnie z obowi?zkiem wynikaj?cym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z pó?n.zm.) informujemy, ?e aby móc korzysta? z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spe?nia? nast?puj?ce wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umo?liwiaj?cym uruchomienie przegl?darki internetowej w zalecanej rozdzielczo?ci ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wy?szej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, ?e umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszaj?cych dobre obyczaje, jest zakazane. Kupuj?cy mo?e wyrazi? zgod? na w??czenie obs?ugi plików Cookies. Szczegó?owe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dost?pu do informacji za pomoc? plików Cookies, a tak?e mo?liwo?ci okre?lenia przez Kupuj?cego warunków przechowywania lub uzyskiwania dost?pu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomoc? ustawie? oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Kupuj?cego telekomunikacyjnym urz?dzeniu ko?cowym lub konfiguracji us?ugi.

IX. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1.  Zamówienie mo?na sk?ada? 24 godziny na dob? przez ca?y rok. Zamówienia z?o?one i op?acone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, niedziel? oraz ?wi?ta - b?d? realizowane nast?pnego dnia roboczego.
2. W przypadku wyst?pienia okoliczno?ci uniemo?liwiaj?cych ca?kowicie lub czasowo realizacj? z?o?onego zamówienia (np. z powodu braku towaru na magazynie), sklep internetowy LEDCENTER.PL zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistnia?ej sytuacji zobowi?zuje si? niezw?ocznie powiadomi? Zamawiaj?cego.
3. Zamówienia w których nieprawid?owo wype?niono dane teleadresowe ( nieistniej?cy e-mail, lub brak telefonu ) nie b?d? rozpatrywane.

X. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)
1. Zamówione towary dostarczane s? w sposób wskazany przez Klienta w chwili sk?adania zamówienia.
2. Zamówienia wysy?ane s? za po?rednictwem :
- Poczty Polskiej paczk? polecon? priorytetow?, w dni robocze, czas dostawy oko?o 3 dni roboczych
- Kuriera, w dni robocze, czas dostawy – przewa?nie nast?pny dzie?.
3. Zamówienia realizowane s? natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zap?aty, lub w przypadku p?atno?ci za pobraniem  tego samego dnia.

XI. METODY P?ATNO?CI
1. Klient ma mo?liwo?? uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego:
Korporacja Viktoria LTD Sp. z o. o.
al. NMP 67/4, 42-217 Cz?stochowa
RAIFF Bankowo?? Detaliczna w Warszawie Al. Jerozolimskie 179 - Centrala
51 1750 0012 0000 0000 3124 0751

b) za pobraniem (gotówk? przy odbiorze paczki od kuriera),


XII. ODST?PIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA
1. Klient dokonuj?cy zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwi?zanym z dzia?alno?ci? gospodarcz?), który zawar? umow? na odleg?o?? za po?rednictwem sklepu LEDCENTER.PL niezale?nie od formy dostawy lub odbioru towaru, mo?e od tej umowy odst?pi? bez podania przyczyn, sk?adaj?c stosowne o?wiadczenie na pi?mie w terminie czternastu dni od dnia wydania mu towaru stanowi?cego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wys?anie do Sprzedawcy, przed up?ywem tego terminu o?wiadczenia klienta za??czonego do zakupionego towaru.
2. Je?eli Klient nie zosta? poinformowany przez sklep LEDCENTER.PL o prawie odst?pienia od umowy, prawo do odst?pienia od umowy wygasa po up?ywie 12 miesi?cy od dnia wydania mu towaru stanowi?cego przedmiot tej umowy.
3. W przypadku gdy  Klient zosta? poinformowany przez sklep LEDCENTER.PL o prawie odst?pienia od umowy przed up?ywem 12 miesi?cy od dnia wydania mu towaru termin do odst?pienia od umowy up?ywa po 14 dniach od udzielenia Klientowi  informacji o tym prawie.
4.  W razie skutecznego odst?pienia od umowy umowa jest uwa?ana za niezawart?, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowi?za?. Zwrot towaru powinien nast?pi? niezw?ocznie, wraz z wys?aniem o?wiadczenia o odst?pieniu albo oddzielnie - nie pó?niej jednak ni? w terminie czternastu dni od dnia wys?ania o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy. Zwracany towar powinien znajdowa? si? w stanie niezmienionym, chyba ?e zmiana by?a konieczna w granicach zwyk?ego zarz?du. Konsument powinien zwróci? towar w takim sk?adzie ilo?ciowym i jako?ciowym, z zastrze?eniem zdania poprzedniego, jaki otrzyma?. W szczególno?ci powinien do??czy? wszelkie otrzymane wraz z towarem cz??ci, akcesoria, instrukcje, warunki u?ytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu). Zwracany towar nale?y bezpiecznie zapakowa? i dostarczy? do sklepu LEDCENTER.PL na adres podany w pkt. II.2.
5.Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru wraz z kosztami wysy?ki zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy.
6. Prawo odst?pienia od umowy zawartej na odleg?o?? nie przys?uguje konsumentowi w wypadkach:
a) dotycz?cych nagra? audialnych i wizualnych oraz zapisanych na no?nikach programów komputerowych po usuni?ciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
b) ?wiadcze? o w?a?ciwo?ciach okre?lonych przez konsumenta w z?o?onym przez niego zamówieniu lub ?ci?le zwi?zanych z jego osob?
c) gdzie przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz?towanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mo?na zwróci? ze wzgl?du na ochron? zdrowia lub ze wzgl?dów higienicznych, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu;
d) ?wiadcze?, które z uwagi na ich charakter nie mog? zosta? zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
e) gdzie przedmiotem ?wiadczenia s? rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgl?du na swój charakter, zostaj? nieroz??cznie po??czone z innymi rzeczami.
7. Odst?pienie od umowy nie dotyczy umów zawieranych poza lokalem przedsi?biorstwa towarów zakupionych o warto?ci poni?ej 50,00 z? (pi??dziesi?ciu z?otych).
8. Klient ponosi koszty zwrotu towaru do sklepu LEDCENTER.PL


XIII. ODPOWIEDZIALNO?? ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNO?? Z UMOW? I PROCEDURY REKLAMACYJNE
1. Towary oferowane w sklepie internetowym LEDCENTER.PL s? obj?te gwarancj? producenta, dystrybutora lub sklepu LEDCENTER.PL.W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonuj? autoryzowane punkty serwisowe w ca?ym kraju. Okres i warunki gwarancji oznaczone s? w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.
2. Niezale?nie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta b?d?cego konsumentem, wówczas zgodno?? sprzedanego towaru z umow? obj?ta jest dodatkowo odpowiedzialno?ci? sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzeda?y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z pó?n. zm.).

3.Przed odebraniem przesy?ki z poczty lub od kuriera nale?y sprawdzi?, czy opakowanie nie uleg?o uszkodzeniu w transporcie. W szczególno?ci nale?y zwróci? uwag? na stan ta?m naklejonych na przesy?k?. W przypadku, gdy opakowanie przesy?ki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy ta?my s? zerwane, nale?y nie przyjmowa? przesy?ki i w obecno?ci kuriera dokona? jej otwarcia i ewentualnie sporz?dzi? protokó? szkody oraz skontaktowa? si? jak najszybciej ze sprzedawc? w celu wyja?nienia sprawy.
4. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna zosta?a stwierdzona przed up?ywem roku od dnia wydania towaru, domniemywa si?, ?e wada lub jej przyczyna istnia?a w chwili wydania towaru.
5.  W przypadku sprzeda?y towarów konsumpcyjnych (tj. sprzeda?y dokonywanej na rzecz klienta b?d?cego osob? fizyczn?, która nabywa towar w celu niezwi?zanym z dzia?alno?ci? gospodarcz?):
a) sprzedawca odpowiada wobec kupuj?cego, je?eli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umow?
b) sprzedawca odpowiada za niezgodno?? towaru konsumpcyjnego z umow? jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed up?ywem dwóch lat od wydania tego towaru kupuj?cemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru;
c) sprzedawca nie odpowiada za niezgodno?? towaru konsumpcyjnego z umow?, gdy kupuj?cy o tej niezgodno?ci wiedzia? lub, oceniaj?c rozs?dnie, powinien by? wiedzie?.
6.  W przypadku niezgodno?ci towaru z umow?, reklamowany towar wraz z  pismem okre?laj?cym niezgodno?ci oraz oczekiwania dotycz?ce sposobu realizacji reklamacji, nale?y odes?a? za pomoc? firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, na adres sklepu LEDCENTER.PL.
7.  W przypadku terminowego i formalnie prawid?owego z?o?enia reklamacji Kupuj?cy, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, w pierwszej kolejno?ci mo?e ??da? doprowadzenia go do stanu zgodnego z umow? przez nieodp?atn? napraw? ALBO wymian? na nowy. Kupuj?cy nie mo?e jednak zg?asza? takich roszcze? w przypadku, gdy naprawa albo wymiana s? niemo?liwe lub wymagaj? nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierno?ci kosztów uwzgl?dnia si? warto?? towaru zgodnego z umow? oraz rodzaj i stopie? stwierdzonej niezgodno?ci, a tak?e bierze si? pod uwag? niedogodno?ci, na jakie narazi?by kupuj?cego inny sposób zaspokojenia. Dopiero je?eli z podanych wy?ej przyczyn kupuj?cy nie mo?e ??da? naprawy ani wymiany albo je?eli sprzedawca nie zdo?a uczyni? zado?? takiemu ??daniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana nara?a?aby kupuj?cego na znaczne niedogodno?ci, kupuj?cy ma prawo domaga? si? stosownego obni?enia ceny albo odst?pi? od umowy - od umowy nie mo?e on jednak odst?pi?, gdy niezgodno?? towaru konsumpcyjnego z umow? jest nieistotna - w takim wypadku kupuj?cy mo?e jedynie dochodzi? innych roszcze? (wymiana lub naprawa, a w nast?pnej kolejno?ci obni?enie ceny towaru).
8. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep LEDCENTER.PL reklamacji kupuj?cego dotycz?cej niezgodno?ci towaru z umow?, Sklep powinien rozstrzygn?? reklamacj? i udzieli? Kupuj?cemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzgl?dnienia lub nieuwzgl?dnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawc? reklamacji zostanie Kupuj?cemu wskazany proponowany przez sklep sposób i tryb post?powania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupuj?cego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku Sklep ponosi równie? koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji kupuj?cemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
9. Gwarancja, r?kojmia, oraz prawo odst?pienia od umowy nie obowi?zuj? gdy towar zosta? uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialno?ci, w szczególno?ci wskutek nieprawid?owego u?ywania.
10. W przypadku gdy stron? kupuj?c? nie jest Konsument, strony wy??czaj? odpowiedzialno?? sklepu LEDCENTER.PL z tytu?u r?kojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)
11. W przypadku gdy zakupiony towar jest wadliwy od nowo?ci Sklep LEDCENTER.PL zapewnia przy?pieszon? procedur? wymiany b?d? naprawy towaru zgodnie z warunkami zamieszczonymi w regulaminie.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie dane osobowe Klienta wykorzystywane s? jedynie do celów realizacji zamówienia i nie b?d? w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane lub udost?pniane firmom trzecim nie zwi?zanym bezpo?rednio z realizacj? zamówienia.


Drogi U?ytkowniku!

Dbamy o Twoj? prywatno?? i chcemy, aby? w czasie korzystania z naszych us?ug czu? si? komfortowo. Dlatego te? poni?ej prezentujemy Ci najwa?niejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które s? wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zosta?y przygotowane z uwzgl?dnieniem RODO, czyli ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

Korporacja Viktoria LTD Sp. z o.o. z siedzib? pod adresem al. Naj?wi?tszej Maryi Panny 67 lok.4, 42-217 Cz?stochowa, wpisan? do Krajowego Rejestru S?dowego – rejestru przedsi?biorców pod nr KRS 0000210046, NIP 573-16-64-332, nr REGON 150252219, adres email: biuro@viktoria.org.pl


DANE OSOBOWE I PRYWATNO??

Je?li zamierzasz za?o?y? Konto U?ytkownika oraz korzysta? z naszych us?ug, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. 
Twoje dane przetwarzane s? przez nas we wskazanych poni?ej celach, zwi?zanych z funkcjonowaniem Sklepu i ?wiadczeniem us?ug w nim oferowanych („Us?ugi”).

Cel przetwarzania:

W zale?no?ci od tego, na co si? zdecydujesz, mo?e to by?:

 • ?wiadczenie us?ug oferowanych w Sklepie

 • Realizacja Twoich zamówie?

 • Przesy?anie newslettera

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzeda?y (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Ci???cy na nas obowi?zek prawny, np. zwi?zany z rachunkowo?ci? (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • Twoja zgoda wyra?ona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 • Umowa o ?wiadczenie us?ug (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze? (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegaj?cy na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach mo?e by? konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zale?no?ci od celu, w jakim dane s? podawane:

 • brak mo?liwo?ci zarejestrowania si? w Sklepie

 • brak mo?liwo?ci korzystania z us?ug Sklepu

 • brak mo?liwo?ci dokonania zakupów w Sklepie

 • brak mo?liwo?ci otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

Mo?liwo?? cofni?cia zgody:

 • w ka?dej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofni?cia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu mo?emy automatycznie dopasowywa? pewne tre?ci do Twoich potrzeb, tj. dokonywa? profilowania, wykorzystuj?c do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane b?d? decyzje:

 • wywo?uj?ce wobec Ciebie skutki prawne,

 • wp?ywaj?ce na Ciebie w podobnie istotny sposób,

zapytamy Ci? o Twoj? zgod?.

Pami?taj, ?e zgod? w ka?dej chwili mo?esz odwo?a?. Przetwarzanie danych do momentu cofni?cia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.


OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane b?dziemy przetwarza? tylko przez okres, w którym b?dziemy mie? ku temu podstaw? prawn?, a wi?c do momentu, w którym:

 • przestanie ci??y? na nas obowi?zek prawny, zobowi?zuj?cy nas do przetwarzania Twoich danych

 • ustanie mo?liwo?? dochodzenia roszcze? zwi?zanych z umow? zawart? przez Sklep przez któr?kolwiek ze stron

 • cofniesz zgod? na przetwarzanie danych, je?li to ona by?a jego podstaw?

- w zale?no?ci od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nast?pi najpó?niej.


BEZPIECZE?STWO DANYCH

Przetwarzaj?c Twoje dane osobowe stosujemy ?rodki organizacyjne i techniczne zgodne z w?a?ciwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie po??czenia za pomoc? certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przys?uguje Ci prawo ??dania:

 • dost?pu do Twoich danych osobowych

 • ich sprostowania

 • usuni?cia

 • ograniczenia przetwarzania

A tak?e prawo:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 • ??dania przeniesienia danych do innego administratora

Skontaktuj si? z nami, je?li chcesz skorzysta? ze swoich praw.

Je?li uznasz, ?e Twoje dane s? przetwarzane niezgodnie z prawem, mo?esz z?o?y? skarg? do organu nadzorczego.


CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak wi?kszo?? witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • s? zapisywane w pami?ci Twojego urz?dzenia (komputera, telefonu, itd.)

 • umo?liwiaj? Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu

 • nie powoduj? zmian w ustawieniach Twojego urz?dzenia

Korzystaj?c z odpowiednich opcji Twojej przegl?darki, w ka?dej chwili mo?esz:

 • usun?? pliki cookies

 • blokowa? wykorzystanie plików cookies w przysz?o?ci

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane s? w celu:

 • zapami?tywania informacji o Twojej sesji

 • statystycznym

Aby dowiedzie? si? jak zarz?dza? plikami cookies, w tym jak wy??czy? ich obs?ug? w Twojej przegl?darce, mo?esz skorzysta? z pliku pomocy Twojej przegl?darki. Z informacjami na ten temat mo?esz zapozna? si? wciskaj?c klawisz F1 w przegl?darce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na nast?puj?cych podstronach, w zale?no?ci od przegl?darki, której u?ywasz:

Je?li nie wy??czysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przegl?darki, oznacza to, ?e wyra?asz zgod? na ich wykorzystanie.

Wi?cej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.


US?UGI ZEWN?TRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z us?ug podmiotów zewn?trznych, którym mog? by? przekazywane Twoje dane. Poni?ej znajduje si? lista tych podmiotów:

 • podmiot realizuj?cy dostaw? towarów

 • dostawca p?atno?ci

 • hostingodawca

 • dostawca oprogramowania u?atwiaj?cego prowadzenie dzia?alno?ci (np. oprogramowanie ksi?gowe)

 • podmiot zapewniaj?cy system mailingowy

 • podmiot u?atwiajacy optymalizacj? Sklepu

 • podmiot zapewniaj?cy us?ugi marketingowe

 • podmiot zapewniaj?cy nam wsparcie techniczne


KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzysta? ze swoich uprawnie? dotycz?cych danych osobowych?

A mo?e po prostu chcesz zapyta? o co? zwi?zanego z nasz? Polityk? Prywatno?ci?

Napisz na adres e-mail: biuro@viktoria.org.pl


XV. OPISY TOWARÓW

Opisy towarów i ich zdj?cia pochodz? z bazy danych stanowi?cej w?asno?? Sklep LEDCENTER.PL. Zakazuje si? jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodz?cych z bazy danych Sklep LEDCENTER.PL

XVI. OBOWI?ZUJ?CE PRAWO
1. Informacje znajduj?ce si? na stronach internetowych sklepu LEDCENTER.PL nie stanowi? oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, s? jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje si? przepisy obowi?zuj?cego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Regulamin nie wy??cza oraz nie ogranicza ?adnych uprawnie? Klienta b?d?cego konsumentem, które przys?uguj? mu na mocy bezwzgl?dnie obowi?zuj?cych przepisów prawa. W przypadku sprzeczno?ci pomi?dzy postanowieniami Regulaminu a bezwzgl?dnie obowi?zuj?cymi przepisami prawa, przyznaj?cymi konsumentom uprawnienia, pierwsze?stwo maj? te przepisy.Twój koszyk jest pusty!
0,00 zł
Logowanie
Wpisz login (e-mail) i hasło!
Dział zamówień:
+48 506 190 880
Polecamy
 |  Sklep Online  |  Twój Koszyk  |  Rejestracja  |  Regulamin Sklepu  |  Filmy  |  Pytania i Odpowiedzi  |  O Firmie  |  Kontakt  | 
Wykorzystywanie tekstów oraz materiałów graficznych zawartych na stronie surowo wzbronione.
Copyright © 2008-2019 LedCenter, Korporacja Viktoria LTD Sp. z o.o.
Wykonanie strony: Brewka.pl