LedCenter
 |  Sklep Online  |  Twój Koszyk  |  Rejestracja  |  Regulamin Sklepu  |  Filmy  |  Pytania i Odpowiedzi  |  O Firmie  |  Kontakt  | 
Wysoka Jakość!

UWAGA URLOP!

W terminie 23.07.2018 - 3.08.2018 zespó? sklepu LedCenter przebywa na urlopie. Wszelkie zapytania i zamówienia b?d? realizowane od 6.08.2018.

Za utrudnienia  przepraszamy.


S?O?CE W TWOIM DOMU!
Zalety ogrzewania na podczerwie?!

1. Leczniczy wp?yw podczerwieni na organizm:
-posiada w?a?ciwo?ci biostymulacyjne i zdrowotne, st?d jej zastosowanie w przypadku b?l?w mi??niowych, leczenia kontuzji i stan?w zapalnych oraz p?ytkich zaburze? kr??enia.
-pozytywne wp?ywa na wysokie ci?nienie, zm?czenie, stres, b?le g?owy czy bezsenno??
-s?u?y wygl?dowi sk?ry - zwi?ksza elastyczno??, witalno?? i m?ody wygl?d
-wspomaga odchudzanie i uwalnianie nadwy?ek t?uszczu, toksyn i wody z organizmu
-obecno?? anion?w - korzystny wp?yw na zdrowie, mniejsze zm?czenie, oczyszczanie powietrza
-zdrowe i bezpieczne - promieniowaniem podczerwieni ogrzewa si? od lat inkubatory noworodk?w. brak ruchu powietrza, przez co kurz nie unosi si? tak mocno w powietrzu, co jest wa?ne dla alergik?w
-suche ?ciany bez ple?ni i grzyb?w
-brak wysuszania powietrza

2. Energooszcz?dno?? - skuteczno?? cieplna wynosz?ca blisko 100% przy niewielkim poborze mocy (oszcz?dno?? zu?ycia pr?du w stosunku do innego ogrzewania wynosi ok 20-30%)

3. Efektywno?? ?wietlna

-r?wnomierny rozk?ad temperatury
-ma?e straty ciep?a - nie ma strat ciep?a na jego przesyle i zamianie np. z p?omienia gazowego w gor?c? wod?
-bezobs?ugowo??

4. Wellnes - higieniczno??, brak przeszkadzaj?cego ci?gu powietrza, przyjemne ciep?o, zdrowy klimat.

5. Ekologia - ma?a energoch?onno?? dzi?ki bezpo?redniej emisji ciep?a, brak szkodliwych emisji, brak zu?ycia tlenu i wydzielania spalin.

 

 

Czy zdarza si?, ?e w Twojej ?azience nie odczuwasz komfortu termicznego, jest za du?a wilgotno?? lub po prostu jest zimno?

A po wyj?ciu z kabiny prysznicowej odczuwasz przejmuj?ce zimno i pragniesz jak najszybciej ogrza? si? najlepiej w ciep?ych promieniach s?onecznych?

Rozwi?zaniem jest zamontowanie lamp grzewczych. Promienniki podczerwieni (IR) generuj? koj?ce ciep?o, kt?re rozchodzi si? promieni?cie zapewniaj?c r?wnomierny rozk?ad temperatury w ca?ym pomieszczeniu (r??nice pomi?dzy temperatur? przy suficie i pod?og? s? minimalne). Wszystkie przedmioty, ?ciany i pod?oga w zasi?gu ogrzewania b?d? ciep?e i suche, co sprzyja zdrowemu klimatowi i zapobiega powstawaniu ple?ni.

Ponadto, ogrzewanie IR efektywnie suszy r?czniki i ubrania, co szczeg?lnie jest przydatne w okresie poza sezonem grzewczym. Nasze lampy wygl?daj? bardzo efektownie i gustownie. Dla wielu os?b satysfakcja z u?ywania lamp jest ogromna, a poczucie komfortu ? bezcenne.


Efektywna wentylacja


Czy po k?pieli zdarza si?, ?e w Twojej ?azience lustro jest zaparowane, a ?ciany pokryte wilgoci? i zaciekami?

Dobra wentylacja jest nieodzownym elementem ka?dej ?azienki, ale r?wnie? ka?dego pomieszczenia, w kt?rym przebywamy lub mieszkamy. Jako?? powietrza istotnie wp?ywa bowiem na odczuwanie komfortu. Wentylacja w naszych urz?dzeniach wielofunkcyjnych jest wydajna, 180 m3/h, oraz cicha (tylko 43 dB). A co najwa?niejsze, skutecznie usuwa par? i wilgo?, pozostawiaj?c ?azienk? such? i przewietrzon?, co skutecznie chroni przed powstawaniem ple?ni, zaciek?w i efektu zamglonego lustra.


Czy Twoja toaleta jest r?wnie? umiejscowiona w ?azience?

Je?eli tak, to wentylacja w panelach szybko i skutecznie przewietrzy ?azienk? uwalniaj?c powietrze od nieprzyjemnych zapach?w i to jeszcze zanim opu?cisz to miejsce. Wydajno?? systemu wentylacji, dzi?ki zastosowaniu turbiny i sprawnego silnika, jest na tyle efektywny, ?e powietrze w ?azience o przyk?adowej powierzchni 2m x 3m b?dzie w 100% wymienione co ka?de 5 minut. System wentylacji to bardzo solidna konstrukcja, co potwierdza 3-letnia gwarancja na ca?e urz?dzenie.O?wietlenie


O?wietlenie punktowe montowane w suficie to ju? standard.

Nasz produkt doskonale wpisuje si? w ten nurt, dostarczaj?c rozwi?zania pe?ne elegancji i w dobrym gu?cie. Ci?gle bardzo wiele ?azienek w naszych domach i mieszkaniach jest pozbawiona okien, co powoduje, ?e o?wietlenie sztuczne jest jedynym rodzajem o?wietlenia i jest u?ywane o wszystkich porach dnia. Jest to zatem bardzo wa?ny element funkcjonalny ?azienki.

Efektowne o?wietlenie sufitowe w urz?dzeniach nadaje elegancji i ciep?ego charakteru Twojej
 ?azience. Mo?esz wybiera? w?r?d wszystkich dost?pnych rodzaj?w lamp, obejmuj?cych energooszcz?dne ?wietl?wki CFL, nowoczesne ?ar?wki LED czy inne dobrane wed?ug barwy ?wiat?a, mocy i energoch?onno?ci.

O?wietlenie mo?e by? w??czane bezpo?rednio z panela steruj?cego, mo?e te? by? zestrojone z g??wnym w??cznikiem ?wiat?a ?azienki lub nawet na czujnik ruchu lub z pilota, dodatkowo mo?e w??cza? si? wraz z ogrzewaniem IR. Poniewa? istnieje wiele sposob?w uruchamiania o?wietlenia, pozostawiamy wyb?r Tobie jako ko?cowemu u?ytkownikowi pod k?tem Twoich indywidualnych preferencji.


Nowy wymiar komfortu w Twojej ?azience!

To seria wysokiej klasy urz?dze? wielofunkcyjnych do zainstalowania w podwieszanym suficie lub w jego specjalnie wydzielonej konstrukcyjnie cz??ci na minimalnej wysoko?ci 2,2 m zawieraj?cych funkcj? ogrzewania IR, wentylacji oraz o?wietlenia.

Ogrzewanie realizowane jest poprzez 4 promienniki podczerwieni (IR) o mocy 275W ka?dy i uruchamiane za pomoc? na?ciennego panela z przyciskami funkcyjnymi: o?wietlenie, 2 lampy IR, 4 lampy IR, wentylacja. Promienniki s? dost?pne w dw?ch wersjach: bia?ej i z?otej. Wersja bia?a to jasna, s?oneczna barwa ?wiat?a, z?ota przybiera jej bardziej stonowany i ciep?y charakter. Moc obydwu wersji promiennik?w jest taka sama.


Wentylacja w urz?dzeniach jest wydajna (180 m3/h) oraz cicha (tylko 43dB), i co najwa?niejsze, turbinowy wentylator skutecznie usuwa par?, wilgo? i nieprzyjemne zapachy zapewniaj?c komfortow? wymian? powietrza, zw?aszcza w ma?ych ?azienkach i tych pozbawionych okna. O du?ej wydajno?ci ?wiadczy przyk?ad ?azienki o wymiarze 2m x 3m, gdzie ca?o?? powietrza wymienia si? co ka?de 5 minut.


O?wietlenie punktowe montowane w suficie to ju? standard. Panel wielofunkcyjny doskonale wpisuje si? w ten nurt, dostarczaj?c rozwi?zania pe?ne elegancji i w dobrym gu?cie. Mo?e by? zestawione razem z pozosta?ymi elementami o?wietlenia lub uruchamiane osobno z panela na?ciennego.Cechy urz?dzenia:
Panel sufitowy wielofunkcyjny 3w1 to ogrzewanie, wentylacja oraz o?wietlenie w jednym!
Komfortowe ogrzewanie na podczerwie? (InfraRed) - natychmiastowy efekt ciep?ych promieni s?onecznych
Efektywno?? energetyczna: przy ?rednio 2 godzinach pracy dziennie koszt wynosi ok 1,20z?.
Wydajna i cicha wentylacja: 180m3/godz. max43dB
Efektowne o?wietlenie sufitowe wg indywidualnych preferencji.
Zdrowotny wp?yw podczerwieni na nasze cia?o

Dane techniczne:
-moc: 1100W
-wymiary: 45 x 37cm
-monta?: podsufitowy 18-20 cm, otw?r 3-x30cm  

Seria produkt?w na?ciennych to urz?dzenia typu ?plug & play? ?atwe do monta?u i gotowe od razu do u?ycia. Wystarczy umie?ci? je w odpowiednim miejscu na ?cianie tak, aby promienie pada?y na ??dany obszar i mo?emy si? cieszy? przyjemnym ciep?em, kt?re b?dzie ogrzewa? Ciebie i otoczenie.

Produkty obejmuj? 3 promienniki IR z funkcj? uruchamiania bezpo?rednio z obudowy lub za pomoc? zdalnego pilota. Mo?emy uruchomi? 1 lub 3 promienniki w zale?no?ci od ??danej intensywno?ci ogrzewania.

Lampa grzewcza na?cienna mo?e z powodzeniem by? zastosowana na stanowiskach pracy: przy maszynach, sto?ach monta?owych czy w miejscach, gdzie cz?sto przebywaj? pracownicy a tak?e w biurach, gdzie przyjemne ?wiat?o IR dodatkowo o?wietla i ogrzewa Twoje miejsce pracy.

Lampy mo?esz z powodzeniem zainstalowa? w Twoim domku na dzia?ce lub w ka?dym innym pomieszczeniu, gdzie nie ma sta?ego ogrzewania, aby cieszy? si? komfortowym ciep?em w czasie, kiedy b?dziesz tam przebywa?.


Cechy urz?dzenia:
-komfortowe ogrzewanie na podczerwie? (InfraRed): natychmiastowy efekt ciep?ych promieni s?onecznych!
-efektywno?? energetyczna: przy ?r. 2 godz. pracy dziennie koszt wynosi ok 0,90z?
-mobilno??: ?atwo?? monta?u na ?cianie, mo?liwo?? szybkiego przeniesienia w inne miejsce
-wszechstronno?? zastosowania: ?azienki, pomieszczenia mieszkalne, biura, warsztaty, gara?e itp
-zdrowotny wp?yw podczerwieni na nasze cia?o

Dane techniczne:
-moc: 735W
-wymiary: 43x25cm
-monta?: na?cienny, g??boko?? 24cm
-barwa obudowy: z?ota


Twój koszyk jest pusty!
0,00 zł
Logowanie
Wpisz login (e-mail) i hasło!
Dział zamówień:
+48 506 190 880
Polecamy
 |  Sklep Online  |  Twój Koszyk  |  Rejestracja  |  Regulamin Sklepu  |  Filmy  |  Pytania i Odpowiedzi  |  O Firmie  |  Kontakt  | 
Wykorzystywanie tekstów oraz materiałów graficznych zawartych na stronie surowo wzbronione.
Copyright © 2008-2019 LedCenter, Korporacja Viktoria LTD Sp. z o.o.
Wykonanie strony: Brewka.pl